Архиепископ Феофилакт игъэнэхуащ Бахъсэн къалэм и куполыр

03.11.2023
Просмотры: 2179

2023 гъэм щэкIуэгъуэм и 2-м Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ 
Феофилакт Бахъсэн къалэм и Покров члисэм и куполыр игъэнэхуащ. Щоджэн 
нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ Пятигорск епархием Налшык щиIэ округым и 
щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылев Валентин я пашэу, члисэм екIуалIэхэр.
Щихънагъыр ухуэныгъэр зэрекIуэкIым еплъащ икIи къыхигъэщащ зэфIагъэкIа 
лэжьыгъэхэр зыхуэдэр. Члисэр ахъшэ зэхэдзэкIэ ящI, Пятигорск епархиери хыхьэу. 
Блынхэр дращIеящ, куполыр зыфIадзэным нэс хыхьэу, екIуэлIапIэм и лъабжьэр ящIащ, 
псапэ шхапIэмрэ тхьэмахуэ школым и библиотекэмрэ щаухуэнур.
***
Члисэ ухуэныгъэм и япэ мывэр игъэнэхуащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх 
Кирилл Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщыкIуам. Япэ мывэр 2016 гъэм жэпуэгъуэм и 15-м 
Пятигорск, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт игъэтIылъащ. Тхылъхэм и ужь 
ихьэри проектыр ягъэхьэзыращ. 2018 гъэм ухуэныгъэр ирагъэжьащ. 

 

2179
Фотогалерея