АРХИЕПИСКОП ФЕОФИЛАКТ ИРИГЪЭКIУЭКIАЩ ПЩЫХЬЭЩХЬЭ ЛИТУРГИЕР

11.04.2024
Просмотры: 723

2024 гъэм мэлыжьыхьым и 10-м, Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Пятигорск къалэм и Спасскэ кафедральнэ соборым Литургие щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ соборым и щоджэнхэм. Пастыр нэхъыщхьэм и гъусэу Тхьэ елъэIуащ къалэм щыпсэухэмрэ зыгъэпсэхупIэм и хьэщIэхэмрэ. ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи екIуэлIапIэм кIуэхэм епсэлъащ.

723
Фотогалерея