ПЯТИГОРСК ЩЕКIУЭКIАЩ ПАСТЫР КОНФЕРЕНЦЭ

12.04.2024
Просмотры: 1233

Пастыр психиатриемкIэ Iуэхугъуэхэм теухуахэм щытепсэлъыхьащ пастыр конференцэм. Ар мэлыжьыхьым и 11-м Пятигорск щызэхэтащ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Пятигорск, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилактт. Пастыр нэхъыщхьэм ягу къигъэкIыжащ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ щоджэнхэмрэ я узыншагъэм кIэлъыплъын зэрыхуейр, иджырей гъащIэм цIыху психикэр зэрыутхъуэр ягу къигъэкIыжащ икIи ирагъэблэгъа хьэщIэхэр яригъэцIыхуащ. 

Психиатрхэу Полищук Татьянэрэ Владимиррэ иджыпсту щыIэ нэхъ узыфэхэм къытеувыIащ, психиатр хуэныкъуэ цIыхухэм епсэлъэным хэлъ щхьэхуэныгъэхэм къытеувыIащ.

Конференцэм и Iыхьэр траухуащ щоджэнхэм я упщIэхэм жэуап етыным. Конференцэ нэужьми упщIэхэм пащащ.

Щихънагъыр арэзы теухъуащ епархием и щоджэнхэм зыхуеину литературэхэр тыгъэ хуащIыну.

 

 

1233
Фотогалерея