ГЪЭЗЭХУЭЖЫНЫГЪЭ

13.04.2024
Просмотры: 1375

Социальнэ сайтхэм хъыбарыпцI щызэбграгъэх минэ зыщIэлъ инокинэхэр Налшык къалэм и члисэхэм ящыщ зым иратауэ. Хъыбар фыдогъащIэ ар зэрымыпэжым теухуауэ. Епархием и чристэн гъащIэм теухуа хъыбар нэпцIхэм я пэжыпIэр зэхэвмыгъэкIауэ къэвмыгъэсэбэпыну дыныволъэIур.

 

1375